Gemeente Amersfoort wint Gouden Kikker Award 2014

  De ge­meen­te Amers­foort heeft De Gouden Kikker Award 2014 ge­won­nen met het pro­ject ‘ABC – Clus­ter Lien­dert’. De ge­meen­te ont­ving de Award uit handen van ar­chi­tect Thomas Rau tij­dens het Duur­zaam Ge­bouwd Con­gres in Maas­tricht op 13 no­vem­ber jl. De andere ge­no­mi­neer­den waren Buil­t4U en a.s.r./Team V Ar­chi­tec­tuur. Bij het win­nen­de pro­ject ‘ABC – Clus­ter Lien­dert’ ston­den het ge­bruik en de ge­brui­kers cen­traal. In nauwe sa­men­wer­king met de ge­brui­kers en de buurt is het gebouw ont­wor­pen als een ont­moe­tings­plaats voor de wijk. Een plek waar kin­de­ren kunnen worden op­ge­van­gen, kennis kan worden ge­deeld, waar een mo­der­ne en na­tuur­lij­ke speel­plek voor de scho­len en de wijk ver­rijst en vooral ook ruimte is voor in­for­me­le ont­moe­tin­gen (buurt­café) en andere ac­ti­vi­tei­ten. Het pro­ject is mo­men­teel nog in de tech­ni­sche ont­werp­fa­se. OPPS begeleidde de aanbesteding. 

  Vanuit de duur­zaam­heids­ge­dach­te heeft de ge­meen­te hoge eisen ge­steld aan het kli­maat en de duur­zaam­heid van het gebouw. Dit re­sul­teer­de in een school con­form Frisse Scho­len Klasse B en een GPR-sco­re van ge­mid­deld 9 op de thema’s Ener­gie, Milieu, Ge­zond­heid, Ge­bruiks­kwa­li­teit en Toe­komst­waar­de. Hier­bij wordt zelfs een score van 10 op het thema ener­gie be­haald. Kortom een gebouw dat straks he­le­maal ener­gie­neu­traal is. Dit wordt mede ge­re­a­li­seerd door­dat al in de ont­werp­fa­se ge­ko­zen is om het ABC-clus­ter con­form het pas­sief huis con­cept te bouwen. Vanuit de pas­sief huis ge­dach­te is de eis voor het ener­gie­ver­bruik voor ruim­te­ver­war­ming vast­ge­steld op maxi­maal 15 kWh/m². Het ener­gie­ver­bruik voor het ABC-clus­ter zal zelfs bijna 40% lager liggen dan vanuit het pas­sief huis con­cept ge­vraagd wordt.

  De res­te­ren­de ener­gie van het ABC-clus­ter wordt op­ge­wekt door middel van zon­ne­pa­ne­len. Dit re­sul­teert erin dat de school geheel voor­ziet in haar eigen ener­gie­ver­bruik en daar­mee CO2 neu­traal is.

  Vol­gens de jury is het edu­ca­tie­ve ka­rak­ter van het gebouw door­slag­ge­vend ge­weest om Ge­meen­te Amers­foort met ABC – clus­ter Lien­dert als win­naar te be­noe­men. De ge­brui­ker wordt na­me­lijk door ‘kijk­be­le­ving’ bewust ge­maakt van het ener­gie­ver­bruik en haar in­vloed daarop. Zo worden onder meer de stort­bak­ken van de toi­let­ten trans­pa­rant uit­ge­voerd, zodat zicht­baar wordt hoe­veel water het door­spoe­len van het toilet kost. Daar­naast worden lei­ding­de­len trans­pa­rant uit­ge­voerd, waar­door kin­de­ren kunnen zien hoe­veel water er door­heen stroomt. Ook wordt er aan de kin­de­ren ge­vraagd om mee te denken in duur­za­me op­los­sin­gen, waar­bij het beste idee ook daad­wer­ke­lijk gaat worden uit­ge­voerd. “Het be­trek­ken van de kin­de­ren is een co-cre­a­tie pur sang en het in­te­gra­le denken is mooi”, aldus de en­thou­si­as­te jury. “Het pro­ject is ook in­spi­re­rend en mo­ti­veert tot een andere manier van denken en doen. Waar kan dat nou beter star­ten dan bij de jong­ste ge­ne­ra­tie? Hoe kun je mensen beter mo­ti­ve­ren?”

  aangemaakt: 04-12-2014
  • © 2022 OPPS
  • All rights reserved.